วัดจากแดง
[ เว็บ | เฟสหลัก | เฟสบาลีใหญ่ | เฟสบาลี/อภิธรรม | ยูทูบบาลี | ยูทูบพระไตรปิฎก ]
พอจ.ดารา
[ อายตนยมก สัจจยมก | อนุสัยยมก ธัมมยมก สังขารยมก เวทนาติกะ ]
คลังไฟล์ไทย
[ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (1) (2) | ภาวนามัญชรี (1) (2) (3) (4) (5) (6) | พอจ.ต่วน | ทีมไฟล์วัดจากแดง | ท่านสีลานนฺท ]
คลังไฟล์พม่า
[ DhammaDownload | KBRL | Burma Library (Buddhist texts) ]
คลังไฟล์โรมัน/อังกฤษ/เยอรมัน
[ World Lib | Archive.org (PTS | หนังสืองานศพ) DhammaTalks | Ancient Buddhist Texts | Universität Göttingen (GRETIL | GRETIL-UTF | resources) | Pali Kanon (Dict. of Pali Proper Names) | edX ]
คลังไฟล์อภิธรรม
[ อชว | อ.หลิว (1) (2) ]
พจนานุกรม บาลี->ภาษาอื่น
Pali Dict. | ThaiTux | PTS | Critical | Concise | TamilCube
พจนานุกรม อังกฤษ->บาลี
Metta Net | TamilCube
ปริวรรตบาฬี
[ Tipitaka.app | Pitaka.lk | Thai-Sanscript ]
ปริวรรตสันสกฤต
[ Ashtanga Yoga ]
โปรแกรม
[ Tipitaka.org ThaiNewGenDict ]