วัดจากแดง

เว็บ | เฟสหลัก | เฟสบาลีใหญ่ | เฟสบาลี/อภิธรรม | ยูทูบบาลี | ยูทูบพระไตรปิฎก

พอจ.ดารา

อายตนยมก+สัจจยมก | อื่น ๆ

คลังไฟล์ไทย

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (1) (2) | ภาวนามัญชรี (1) (2) (3) (4) (5) (6) | พอจ.ต่วน | ทีมไฟล์วัดจากแดง | ท่านสีลานนฺท

คลังไฟล์พม่า

DhammaDownload | KBRL | Burma Library (Buddhist texts)

คลังไฟล์โรมัน/อังกฤษ/เยอรมัน

World Lib | Archive.org (PTS | หนังสืองานศพ) | DhammaTalks | Ancient Buddhist Texts | University of Cambridge's Sanskrit (and Pali) manuscripts | Universität Göttingen (GRETIL | GRETIL-UTF | resources) | Pali Kanon (Dict. of Pali Proper Names) | edX

คลังไฟล์อภิธรรม

อชว | อ.หลิว (1) (2)

พจนานุกรม บาลี->ภาษาอื่น

Pali Dict. | ThaiTux | PTS | Critical | Concise | TamilCube

พจนานุกรม อังกฤษ->บาลี

Metta Net | TamilCube

ปริวรรตบาฬี

Tipitaka.app | Pitaka.lk | Thai-Sanscript ]

ปริวรรตสันสกฤต

Ashtanga Yoga

โปรแกรม

Tipitaka.org | ThaiNewGenDict

ตารางเรียน

อชว | วัดบูรณศิริ